Barne og ungdomsfotball 6-17 år


5-7 ÅR

Målsetning
Tilby et aktivitetstilbud til femåringer og starte opp et lag for seksåringer for begge kjønn hvert år. Ambisjonen er å lære unger spillet gjennom mye lekpreget fotballaktivitet.

Retningslinjer for trening, kamper og inndeling av lag
Vi ønsker at alle spillere skal utvikle seg, derfor er det viktig at hele årstrinnet trener samlet. 5 åringene spiller ikke organiserte kamper, men kan meldes på enkelte cuper dersom det er ønskelig. 6- og 7åringene deles opp i jevnbyrdige lag og meldes på i sitt årstrinn. I kamper skal alle få spille like mye, og det skal ikke være noe fokus på resultat.

Så langt det er mulig skal det legges til rette for at spillerne skal kunne delta i flere idretter. Kampene skal spilles med vant for 3erfotball og det skal tilstrebes å utnevne en kampvert ved avholdelse av kampkvelder.

Anbefalt organisering rundt laget
En trener og lagleder per 10 spillere, samt en utnevnt dugnadsansvarlig. Det er ønskelig at trenerne tar kurset Barnefotballkvelden og minimum ett delkurs fra NFF Grasrottreneren i løpet av årene frem til spillerne fyller 8 år.

Sosialt
Det er viktig å legge til rette for foreldremøter slik at foreldregruppa blir kjent med hverandre. Det bør avholdes felles sommer- og høstavslutning.

Hvordan kan man legge opp treningen og hva skal man trene på?
Treningene bør være lekbasert fordi ungene har stort behov for aktivitet. Øvelser i treningen bør baseres på små grupper for å tilrettelegge for aktivitetsbehovet i tillegg til at spillet og reglene bør læres gjennom aktiviteten, ikke ved forklaring og snakk. Omsorgsbehovet er stort hos så små barn, og forbilder og idealer står sentralt – av den grunn må trenerne være bevisst sin rolle og være et godt eksempel. Du representerer ungenes første møte med idretten og klubben!

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/barn_6-7/

8-9 ÅR

Målsetning
Utvikle delferdigheter ut fra den enkeltes nivå og utfordre den enkelte til egenutvikling gjennom egentrening. Det organiserte trenings- og kamptilbudet skal stimulere til egenaktivitet.

Retningslinjer for trening, kamper og inndeling av lag
For å gi gode sosiale rammer skal hele årstrinnet trene samlet. Dog skal som nevnt i tidligere kapittel differensieres i trenings sammenheng for å gi både mestringsfølelse og utfordringer. Hospitering inn og ut av kull kan det legges til rette for ved god dialog mellom trenere, spillere og foreldre.

Dersom trenerne mener det er hensiktsmessig for de ivrigste av spillerne, kan det meldes på et lag i klassen over, normalt sett fra 9-10årsalderen. Lag bør ikke meldes opp for å spille 7erfotball når de kun har spilt 5er fra før av.

For at den enkelte spiller skal oppleve mestring og utvikling på trening, skal treningene differensieres. Fra de er 10 år kan det kan gis tilbud om ekstratrening utover normal treningsmengde. Ved inndeling av lag bør hvert 5erlag bestå av 8 spillere.

Anbefalt organisering rundt laget
En trener og lagleder per 10 spillere, samt en utnevnt dugnadsansvarlig. En av trenerne må ha kurset Barnefotballkvelden og det er ønskelig at en av trenerne har gjennomført minst ett delkurs fra NFF Grasrottreneren.

Sosialt
Samlende sosiale tiltak i gruppa er viktig. På samme måte som en felles treningsgruppe for hele årskullet er sentralt, er sosiale tiltak for å få hele gruppa til å bli kjent med hverandre i en setting utenfor banen viktig for å forhindre «klikkdannelser» og egne lag i lagene.

Hvordan kan man legge opp treningen og hva skal man trene på?
Anbefalt aktivitetsmengde er minimum 3, altså to treninger i tillegg til kamp i uken. 8-10åringene er mer mottakelige for nye læringsmomenter i spillet, og kanskje spesielt den relasjonelle delen av det. Aktiviteten bør baseres på at alle får så mye balltouch som mulig gjennom treningen, i øvelser som baseres på den enkeltes ferdighetsnivå. Ungene er spesielt mottakelige for utvikling av delferdigheter, fra 8-12 år kalles ofte «den motoriske gullalderen», og god tilrettelegging for dette kan gi svært god utvikling. Oppfordring til egentrening gjennom utfordringer og ekstratilbud kan være hensiktsmessig – i denne alderen bør spillerne ha mye mer egentrening enn organisert trening for best mulig utvikling. Det skal også tilrettelegges for at spillerne kan delta i andre idretter.

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/barn_8-9/

10-11 ÅR

Målsetning
Utvikle gode idrettsholdninger, skape lagfølelse og tilrettelegge trening slik at den enkelte spiller får motivasjon til egenutvikling.

Retningslinjer for trening, kamper og inndeling av lag
Så langt det er mulig skal det legges til rette for at spillerne skal kunne delta i flere idretter. 2-3 økter per uke med fokus på utfordringer til alle. I treningssituasjon, i øvelser og spill, oppfordres det til differensiering slik at den enkelte møter mest mulig jevnbyrdige spillere. Lag deles inn i jevngode lag på 10 spillere per lag.

Anbefalt organisering rundt laget
En trener og lagleder per 10 spillere, samt en utnevnt dugnadsansvarlig. En av trenerne må ha kurset Barnefotballkvelden og det er ønskelig at en av trenerne har gjennomført minst ett delkurs fra NFF Grasrottreneren.

Sosialt
Det bør organiseres fellestiltak for hele årsklassen, for om ikke lenge skal hele alderstrinnet samles i et lag på 9er og 11er. Deltakelse på en cup utenfor fylket anbefales for det sosiale.

Hvordan kan man legge opp treningen og hva skal man trene på?
Anbefalt aktivitetsmengde er minimum 3, altså to treninger i tillegg til kamp i sesong. I denne alderen blir spilleren mer selvstendig, noe som åpner for mer læring samtidig som at spilleren er sårbar for kritikk og urettferdighet. Kravene til delferdigheter kan økes og veiledning av valg og utførelse kan forsterkes positivt for mer læringsutbytte. 11-12årsalderen er også en gunstig alder å fokusere ekstra på holdninger og hvordan det påvirker den enkelte, men også laget. De som utpeker seg med gode holdninger og ferdigheter bør være gjenstand for hospitering opp for å matche seg mot jevnbyrdige.

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/barn_10-11/

12-17 år

Målsetning
Melde på minimum et lag i alle klasser for både jenter og gutter. Utvikling av spilleren fremfor lag er hovedfokus.

Retningslinjer for trening, kamper og inndeling av lag
Så langt det er mulig skal det legges til rette for at spillerne skal kunne delta i flere idretter. Fokuset er på utvikling av spilleren, ikke resultater. Dette er også en alder der frafallet begynner å slå inn på grunn av for mye satsing, så det anbefales å fortsette med jevnbyrdige lag. Alle skal tilstrebes å få et kamptilbud.

Anbefalt organisering rundt laget
En trener per 15 spillere. En lagleder og en dugnadsansvarlig per alderstrinn. En trener bør ha kurset Ungdomsfotballkvelden og det er ønskelig å arbeide for at en trener per alderstrinn har gjennomført hele kurset NFF Grasrottreneren.

Sosialt
Det anbefales å dra på en større cup i løpet av året. I tillegg bør det legges til rette for sosiale tiltak rundt laget gjennom året. For jentene er dette alderstrinnet der det største frafallet skjer, så det bør fokuseres ekstra på sosiale tiltak for alderstrinnet.

Hvordan kan man legge opp treningen og hva skal man trene på?
I denne aldersgruppen er det store forskjeller i fysisk og mental utvikling fra spiller til spiller, noe som må tas hensyn til. Ungdommene utvikler seg ulikt og kan ha stor fremgang over kort tid. Det er naturlig å fokusere mer på den kreative siden og taktiske valg i spillet og det bør oppfordres til fokus på enkeltspillerens selvstendighet i spill og trening.

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/barn_12/

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/ungdom_13-17/

Design og utvikling: Folkebadet